Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı nakit akımlarının bir iskonto oranı ile (örn: piyasa faizi) ile iskonto edilerek bugüne indirgenmesi ile ulaşılan toplam değerdir.
Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka eşittir.
Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.
Belirli bir amaca uygun olarak seçilmiş döviz kurlarının, uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasını ifade eder.